Wij geloven in de waarde van klinische leiders, professionals die authentiek zijn en die leiden vanuit de kern: het vak, de bedoeling, het eigen kompas. In het roerige krachtenveld van de zorg zijn zij daardoor in staat anderen naar een collectieve ambitie te leiden, een gezamenlijk resultaat te bereiken en samen te werken vanuit de principes "high trust en low tolerance”.

Het Curriculum Clinical Leadership is een must voor professionals die vanuit inhoud en "de bedoeling” richting willen geven, en hun impact en werkplezier willen vergroten!

Het CCL sluit uitstekend aan bij de actuele roep om klinisch leiderschap, organiseren vanuit de Bedoeling en het vakmanschap en Rijnlands organiseren.

Het leveren van goede en gepaste zorg vraagt om gedreven professionals die daadwerkelijk in the lead zijn, de klinisch leiders. Zij zijn degenen, die vanuit clinical leadership aan de knoppen van de team- en organisatieperformance (dienen te) zitten, die positie moeten nemen in hun team en ten opzichte van de stakeholders. En dat met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen “bedoeling”.

Het Curriculum omvat vijf cursussen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor Clinical Leadership noodzakelijke competenties. Tezamen vormen ze een samenhangende opleidingsroute.


Er zijn twee leergangen. Eén specifiek voor psychiaters en een Incompany variant voor medisch specialisten in het algemeen: