Algemene voorwaarden bij het verrichten van diensten door CL Performance

1. Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot het verrichten van één of meerdere diensten door CL Performance, behoudens voor zover partijen schriftelijk, ten aanzien van één of meerdere artikelen, anders zijn overeengekomen.

1.2  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

1.3  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met CL Performance.

2. Grondslag offertes

2.1  Offertes van CL Performance zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. CL Performance zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en ondernemerschap uitvoeren.

2.2  Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2.3  CL Performance heeft het recht voor het opstellen van een offerte een vergoeding te vragen van de opdrachtgever.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

3.1  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die CL Performance nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.

3.2  Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CL Performance worden gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CL Performance het recht te kiezen voor (gedeeltelijke) opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3.3  Op verzoek van CL Performance stelt de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met WiFi beschikbaar aan de CL Performance medewerkers.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

4.1  Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

4.2  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door CL Performance of door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel

5.1  CL Performance kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht beter of noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Berends-Que-Performance plaatsvinden.

5.2  De door CL Performance ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door de opdrachtgever is voorgeschreven.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

6.1  Met betrekking tot de tarieven staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2  Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen zal CL Performance, indien tussentijdse verandering van loon en/of overige kosten (genoemd in 6.1.) hiertoe noodzaken besluiten tot tariefaanpassing en dit gewijzigde tarief doorberekenen aan de opdrachtgever.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1  Het honorarium en de kosten zoals genoemd in artikel 6, worden op de in de offerte vastgestelde wijze per gespecificeerde declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.2  Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7.3  Annuleringsregeling voor cursussen.
Annulering geschiedt schriftelijk of per e-mail. Na ontvangst van de annulering wordt per brief of e-mail een bevestiging van ontvangst verzonden. Tot twee maanden voorafgaande aan de cursus brengen wij de opdrachtgever  € 100,00 administratiekosten in rekening. Vanaf twee maanden tot twee weken voor de aanvangsdatum brengen wij 50% van de cursuskosten in rekening. Vanaf twee weken voor de aanvangsdatum brengen wij u 100% van de cursuskosten in rekening. De reden van afzegging speelt geen rol bij het hanteren van de annuleringsregeling. Wanneer de annulerende persoon of organisatie zelf zorgt voor opvulling van de opengevallen plaats worden uiteraard geen extra kosten in rekening gebracht.

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal CL Performance de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

9.1  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

9.2  Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft CL Performance vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij de in de offerte overeengekomen kosten uitgangspunt zijn.

9.3  CL Performance mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of welke haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. CL Performance behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

9.4  Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van
rechten.

10. Intellectuele eigendom

10.1  Alle intellectuele eigendomsrechten (merk-, handelsnaam-, octrooi- dan wel auteursrechten) welke toekomen aan CL Performance blijven voorbehouden aan CL Performance.

10.2  Documenten, technieken, instrumenten en alle overige werken waarop auteursrecht kan bestaan, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van CL Performance tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Het is de opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zonder schriftelijke toestemming van CL Performance
a. te wijzigen of te bewerken en/of
b. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

10.3  De opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

10.4  Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart CL-Performance voor aanspraken van derden ter zake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde materiaal of programmatuur wordt gemaakt.

11. Vertrouwelijkheid

11.1  CLPerformance verplicht haar medewerkers tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen
van de opdrachtgever.

11.2  De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Berends-Que-Performance.

12. Aansprakelijkheid

12.1  Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de
zuivering van de tekortkoming.

12.2  CL Performance is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door medewerker(s) van CL Performance van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waar bij de uitvoering van diensten door CL Performance op vertrouwd mag worden. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat CL Performance voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes
maanden.

12.3  De aansprakelijkheid van CL Performance voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

12.4  Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13. Overmacht

13.1  Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2  Indien Berends-Que-Performance bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar  verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is  het gerechtigd het geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

14. Toepasselijk recht

14.1  Overeenkomsten tussen CL Performance en opdrachtgevers worden beheerst door Nederlands Recht en de algemeen geldende normen van redelijkheid en billijkheid.

14.2  Geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van CL Performance, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

Versie: april 2023