Deelnemers- en annuleringsvoorwaarden

Open Opleidingen en Trainingen Berends-Que-Performance

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle studiecontracten met Berends-Que-Performance betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten: opleidingen, workshops, modulen, terugkomdagen, cursussen en trainingen.

1.2 Deze voorwaarden dienen als annex bij de Algemene Voorwaarden van Berends-Que- Performance te Arnhem.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Totstandkoming van studiecontracten
2.1 Een studiecontract tussen Berends-Que-Performance en de cursist komt tot stand door toezending van het door de cursist ondertekende inschrijfformulier, of door een door Berends-Que-Performance en de cursist getekende schriftelijke bevestiging.

2.2 Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs in te schrijven voor een aantal met elkaar verbonden opleidingsactiviteiten, dan geldt dit als één inschrijving en worden de betreffende cursussen of modulen als één opleidingsactiviteit beschouwd.

2.3 Een cursist zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

2.4 Voor inschrijvingen kan ook gebruik worden gemaakt van een digitaal formulier dat op de website staat. In plaats van ondertekening verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden.

Artikel 3 Annulering door de cursist
3.1 Annulering kan alleen schriftelijk: per brief, fax of per e-mail. Na ontvangst van de annulering wordt per brief, fax of per e-mail een bevestiging van ontvangst gestuurd.

3.2 Binnen 14 dagen na ondertekening van het aanmeldformulier kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.

3.3 Tot twee maanden voorafgaande aan de leergang worden € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf twee maanden tot twee weken voor de aanvangsdatum worden 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Vanaf twee weken voor de aanvangsdatum 100% van de cursuskosten.

3.4 De reden van afzegging speelt geen rol bij het hanteren van de annuleringsregeling.

3.5 Wanneer de annulerende persoon of organisatie vervanging regelt, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging door de cursist
4.1 In geval de cursist na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de cursist betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

4.2 Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de opleiding wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 5 Annulering, uitstel en weigering door de Berends-Que-Performance
5.1 Berends-Que-Performance heeft het recht een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Berends-Que-Performance voldoende reden aanwezig wordt geacht.

5.2 Indien daartoe door Berends-Que-Performance voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Berends-Que-Performance besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een opleiding op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.

5.3 Bij wijziging van de cursusdata, locatie en kosten na inschrijving en vóór aanvang van de opleiding kan een aanmelding door de cursist zonder kosten worden geannuleerd.

5.4 Berends-Que-Performance heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. In dit geval heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige bedrag.

Artikel 6 Prijzen
6.1 Prijzen zijn bindend.

6.2 Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief eventuele hotelovernachtingen zijnde geen voorovernachting, en kosten van cursusmateriaal.

6.3 Prijzen zijn exclusief eventueel aan te schaffen studieboeken.

Artikel 7 Betaling
7.1 De cursist dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering en voor aanvang van de opleiding op de door Berends-Que-Performance aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Bij niet of niet tijdige betaling is de cursist over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum. Daarnaast is de directie van Berends-Que-Performance gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding.

7.3 De cursist dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Berends-Que-Performance, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de cursist ter zake.

7.4 Betaling in twee termijnen is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij het opleidingssecretariaat van Berends-Que-Performance.

Artikel 8 Incassokosten
8.1 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Berends-Que-Performance vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de cursist. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 9 Privacy
9.1 De noodzakelijke registratie bij Berends-Que-Performance beperkt zich tot de NAW-gegevens, het BIG-nummer, het geboortejaar, gegevens over de vooropleiding en de huidige functie.

9.2 De gegevens van de cursist worden zonder toestemming van de cursist niet verstrekt aan derden.

9.3 De deelnemer is verplicht zelf informatie te verstrekken aan de werkgever over de behaalde studieresultaten. Wanneer hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt verstrekt Berends-Que-Performance zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.

9.4 De cursisten en de docenten hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die in het kader van een opleiding over medecursisten is verkregen. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Artikel 10 Kwaliteitszorg/klachtenregeling
10.1 Berends-Que-Performance hecht veel waarde aan de instandhouding en verhoging van de kwaliteit van haar opleidingen. Opleidingen van Berends-Que-Performance worden (tussentijds) geëvalueerd met cursisten en de (gast)docenten.

10.2 De opleidingen van Berends-Que-Performance worden getoetst aan en beïnvloed door de actuele ontwikkelingen in het werkveld en de veranderende behoefte van de cursist en diens werkgever.

10.3 De opleidingen van Berends-Que-Performance worden voor accreditatie aangeboden aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

10.4 Berends-Que-Performance heeft een klachtenregeling opgesteld. Deze is terug te vinden op de website van Berends-Que-Performance (www.berends-que-performance.nl) en op te vragen bij het cursussecretariaat.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (merk-, handelsnaam-, octrooi- dan wel auteursrechten) welke toekomen aan Berends-Que-Performance blijven voorbehouden aan Berends-Que-Performance.

11.2 Documenten, technieken, instrumenten en alle overige werken waarop auteursrecht kan bestaan, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Berends-Que-Performance tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het is de opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zonder schriftelijke toestemming van Berends-Que-Performance
a.  te wijzigen of te bewerken en/of
b.  enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

11.3  De opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

11.4 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Berends-Que-Performance voor aanspraken van derden ter zake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde materiaal of programmatuur wordt gemaakt.

Versie: 1 april 2022